સર્વપૂજા ની કીટ અંતીમ યાત્રા માટે ઘણી જ ઉપયોગી છે.સમદર્શન સેવા પરિવાર ના માનદ સભ્યો ના કેહવા મુજબ તેમની એમ્બ્યુલન્સ સેવા (અંતિમ વિસામો ) માટે તેમના ડ્રાઈવર અને કાર્યકરતાઓ ને અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે અલગ અલગ જગ્યાએ દોડા દોડી કરવાની જરૂર નથી પડતી અને સ્વર્ગસ્થ આત્મા ને સન્માન સાથે વિદાય આપી સકે છે.
ભરતભાઈ પારેખ. પ્રમુખ શ્રી સમદર્શન સેવા પરિવાર (અંતિમ વિસામો એમ્બ્યુલન્સ)
The kit is innovative and helps people at a time when they are already distraught. It covered all the last rites rituals the family needed to perform.
- Prasanta Mukherjee, CTO based in Mumbai
The majority of our generation is hardly aware of how to conduct final rites. It is a Herculean task to figure out minute details in grief. So, such kits are welcome
- Anand Santhosh, IT professional in Pune
This is a good product... When a person is grieving his near and dear ones, the last thing he wants to think of is logistics.
- Monik Kapadia

Video Testimonial